TSKB’nin 84 milyar TL’lik kredi portföyünün yüzde 91’i SKA bağlantılı

Başak Nur GÖKÇAM

Küresel ısınma ve bera­berinde yaşanan iklim sorunları, gezegenimi­zin geleceğini tehdit altına al­mış durumda. Aşırı iklim olay­larının etkilerini yavaşlatmak ise artık hemen herkesin önce­likli meseleleri arasında yer alı­yor. Bu noktada tüm hedeflerin gerçekleşmesi ise yeterli finans­man desteği ile mümkün. İklim finansmanına ilişkin değerlen­dirmede bulunan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Ge­nel Müdürü Murat Bilgiç, “Aşı­rı iklim olaylarının ortak hedef­lerde yol almak için dünyamıza fazla vakit bırakmadığı bir ger­çekle yüz yüzeyiz. Tüm dünyada “kalkınma” kavramı “sürdürü­lebilir ve kapsayıcı kalkınmaya” evrilmiş durumda ve bu yönde ciddi bir finansman akışı mev­cut. Dünyada 2021 yılındaki kü­resel iklim finansmanı figürleri daha önce belirlenen 2025 he­deflerini geçmiş durumda. Tür­kiye’de ise 2021 verilerine gö­re toplam iklim finansmanı 2,4 milyar USD, küresel olarak ra­porlanan tutar ise 82 milyar do­lar seviyesinde. İklim yatırımla­rının kırılımlarına baktığımız­da ise yenilenebilir enerji, enerji kaynak verimliliği ve döngüsel ekonominin öne çıktığını görü­yoruz” diye konuştu.

Kalkınmanın rolü kritik

Birleşmiş Milletler’in 17 Sür­dürülebilir Kalkınma Amacı’na (SKA) ulaşmak için daha alına­cak çok yol olduğuna dikkat çe­ken Murat Bilgiç, hükümetle­rin, özel sektörün ve sivil toplu­mun beraber hareket etmesini zorunlu kılan bu resimde finans sektörü ve özellikle kalkınma fi­nansmanın kilit bir rol oynadığı­nı söyledi.

TSKB’nin, Türkiye’de nitelik­li bir sanayileşme yaratılması ve sermaye piyasalarının kurulma­sına öncülük edilmesi misyonuy­la bundan 73 yıl önce kurulmuş bir kalkınma bankası olduğunu ekleyen Bilgiç, “Cumhuriyetimi­zin 100 yıllık büyüme yolculu­ğunda pek çok öncü adımda im­zası bulunuyor. Bunların belki de en önemlisi uluslararası are­nada kabul görmüş sürdürülebi­lirlik prensiplerini Türk finans sektörüyle buluşturmaktır” dedi. Kredi portföyünün yüzde 91’inin SKA odaklı yatırımlardan oluş­tuğuna vurgu yapan Murat Bil­giç, şöyle devam etti: “Ülkemizi Net Sıfır Karbon’lu bir geleceğe taşıyacak çözümler için nitelikli finansman olanaklarımızın yanı sıra yeşil sermaye piyasası ens­trümanları ve etkili danışmanlık hizmetlerimizle paydaşlarımızın en güçlü iklim ortağı olma vizyo­nuyla ilerliyoruz.”

8 milyar dolarlık finansman hedefliyoruz

Bankanın finansman deste­ğine ilişkin de bilgi veren TS­KB Genel Müdürü Murat Bilgiç, “2030 yılına kadar 8 milyar ABD Doları Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları bağlantılı finansman sağlamayı hedefliyoruz. 2025 yı­lına kadar SKA bağlantılı kredi oranımızı yüzde 90 seviyesin­de tutmayı planlıyoruz. Sadece iklim ve çevreyle ilgili SKA bağ­lantılı kredi oranı hedefimiz ise yüzde 60. 2023 ilk çeyrek finan­sal sonuçlarımıza göre toplam kredi portföyümüz 84 milyar TL’ye ulaşırken, SKA bağlantı­lı kredi oranımız yüzde 91, çev­re ve iklim bağlantılı kredi ora­nımız ise yüzde 62 seviyesinde gerçekleşti” şeklinde konuştu.

Tedarik zinciri düzenlemeleri, Avrupa ihracatını etkileyecek

Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında öne çıkan başlıklar ve son gelişmelerin yanı sıra Türkiye’nin bu gelişmelerden nasıl etkilendiğine ilişkin konuşan Escarus Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak ise “2023 yılının ilk çeyreğine baktığımızda AB, 2050’de karbon nötr olma hedefine ulaşmak için iklim ve çevre zorluklarını fırsata dönüştürmeyi amaçlayan bir dizi paket, düzenleme ve mevcut mevzuatta revizyon önermeye devam etti. Bunlar içinde özellikle Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın AB’ye büyük hacimde ihracatı bulunan Türkiye’yi yakından etkilemesi muhtemel. Yaklaşık 3 yıl sürecek geçiş döneminde, demir-çelik, alüminyum, çimento ve gübre sektörlerinde faaliyet gösteren üreticiler için ilave emisyon raporlama sorumluluklarının gelmesi bekleniyor” dedi.

Yeşil binalara ilgi de yatırım da arttı

Yeşil binalara yapılan yatırımlarda Türkiye’nin konumuna ilişkin değerlendirmede bulunan TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, “Türkiye’de yeşil bina ve sürdürülebilir yapılar konusunda 20 yıldan uzun süredir önemli adımlar atılıyor. Sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemek üzere yapılan yasal düzenlemelerin yanı sıra kamu ve özel sektör firmalarının bilinçlendirme ve eğitim programları da yeşil binalara olan ilgiyi oldukça artırdı. TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. olarak Uluslararası Değerleme Standartları (IVS) doğrultusunda hazırladığımız “Yeşil Değerleme” raporlarımızla bu alanda bilgi düzeyinin yükselmesine destek oluyoruz” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx